Was macht die Aktion 3.Welt Saar?

Ein Interview in 'Yeni Özgür Politika', 11.6.2015

Die Aktion 3.Welt Saar - ihre Ziele, ihre Ideen, ihre Themen - sind Teil eines längeren Interviews, das auf türkisch in der Tageszeitung "Yeni Özgür Politika" erschien. Im Mittelpunkt steht dabei die Einschätzung der Aktion 3.Welt Saar zum Türkei-Kurdistan-Konflikt, dem PKK Verbot in der Türkei und in Deutschland und vor allem Lösungsmöglichkeiten.

Das Interview führten Erkan Gülbahçe und Dilan Akdogan mit Gertrud Selzer und Roland Röder

'Yeni Özgür Politika', 11.6.2015:

PKK yasa?? kalkmal? YPG’ye silah verilmeli

Almanya'da faaliyet yürüten Aktion 3. Welt Saar Derne?i'nin yöneticileri Roland Röder ve Gertrud Selzer, Türkiye'yle ili?kilerini bozmamak ad?na PKK yasa??nda ?srar eden Alman devletinin yeni dönemin ko?ullar?na uyarak art?k Kürt politikas?n? de?i?tirmesi gerekti?ini ifade ediyor.
 

Aktion 3. Welt Saar Derne?i'nin yöneticileri Roland Röder ve Gertrud Selzer, Kürtleri krimanilize eden PKK yasa??n?n NATO ve ABD'nin de dahliyle stratejik bir karar olarak Almanya'da yürürlü?e kondu?una dikkat çekti. 

Almanya'n?n Saarland Eyaleti'nin küçük bir kasaba olan Loshaim am See'de faaliyet yürüten Aktion 3. Welt Saar Derne?i, Alman devletinin 1993'ten beri uygulamaya koydu?u PKK yasa??na kar?? mücadele yürütüyor. DA?? çetelerinin Kobanê'ye sald?r?s?ndan sonra Rojava için dayan??ma etkinlikleri de düzenleyen derne?in yöneticileri, "Ya?an?r bir dünya için mücadele ettiklerini vurguluyor. Derne?in kurucu yöneticilerinden Roland Röder ve Gertrud Selzer ile çal??malar?n?, Almanya'n?n Kürt politikas? ile yürürlükteki PKK yasa??n? konu?tuk.

 

'Ya?an?l?r bir dünya için çal???yoruz'

Roland Röder, 1982'de kurulan Aktion 3. Welt Saar'?n amaçlar?n? ?öyle özetliyor: "Almanya genelinde faliyet yürütüyoruz. Fakat sadece Saarland'da yerimiz var. Biz kurum olarak ya?an?r bir dünya, yolsuzluk, h?rs?zl?k, adaletsizli?in olmad???, her ?eyin insanca e?it ve karde?çe payla??ld???, her bireyin kendi renk ve güzellikleri ile var oldu?u, e?it bir ?ekilde ya?ad??? bir dünyada, özgürce bir ya?am için çal??malar?m?z? sürdürüyoruz. Projelerimiz genelikle globalizm, açl?k, iltica, ?rkç?l?k, radikal ?slam, anti semitizm ve Kürdistan temal?. Bu temalar? esas alan herkesle ve her kurumla beraber çal???r?z. Politik çal??malar?m?z?n yan?nda sosyal projeler de gerçekle?tiriyoruz. Almanyan?n tar?m politikas?n? yaln?? buluyoruz ve de?i?mesi taraftar?y?z. Çiftçiyi ve organik tar?m? koruyan, geli?tiren projeler üzerine çal???yoruz. Futbol fanatizmine kar??, futbolun birle?tirici, dostluk yönlerinin ön plana ç?kararak gerçek sporseverlerin desteklenmesi ve futbolun fa?izimden uzakla?t?r?lmas?ndan yanay?z."

 

'Kürdistan sömürgedir'

Gertrud Selzer ise Kürdistan'?n bir sömürge oldu?unu vurgulayarak, "Bize göre Kürt sorunu etnik bir sorun de?il. Kürdistan'? sömürgele?tiren devletler, bölgedeki do?a zenginliklerini elde etmek için Kürtleri sömürüyor, bask? uyguluyor, yok say?yor ve sürgüne gönderiyor" tespitini yap?yor.

 

'Kürt politikas? ç?kara dayal?'

Alman devletinin Kürt politikas?n? da ele?tiren Selzer, "Alman devleti Kürtlere kar?? çok istikrarl? bir politika izledi. Bismarck'tan (1815 -1898) günümüze dek hep ayn? çizgiyi savundu. Kürtlere, Türkiye özgülünde bakt?. Geçmi?te Osmanl? günümüzde ise Türkiye'yi k?zd?rmamak ad?na, Ankara ile var olan ç?karlar?n?n zedelenmemesi ad?na Kürtleri hep yok sayd?. Sadece Kürtlere de?il bölgedeki tüm halklara böyle yakla?t?. Birinci Dünya Sava??'nda s?rf ç?karlar? bozulmas?n diye Ermeni Katliman'?na kar?? da sesini ç?karmad?" ifadesini kulland?. 

 

'PKK yasa?? stratejik bir karar'

22 y?ld?r yürürlükte olan PKK yasa??n?n da Türk-Alman tarihsel i?birli?inin ve Bismarck'?n politikas?n?n bir devam? oldu?unu dile getiren Selzer, yasa??n gökten zembille inmedi?ini ve bunun belirli bir mant??a dayand???n? ifade ediyor. Yasa??n, NATO ve ABD'nin de arkas?nda bulundu?u stratejik kararla yürürlü?e kondu?unu vurgulayan Selzer, bu konuda ?unlar? söyledi: "Alman devleti 'PKK yasa??n? getirmesek, d?? politikam?z inand?r?c? olmaz' diyor. Ancak Alman devletinin yasak gerekçelerini yine kendi kurumlar? yalanl?yor. 90'l? y?llarda Almanya Federal Parlamentosu, PKK'nin uyu?turucu ba?lant?s?n?n olmad??? kan?s?na vard?. Silah ticareti ve zorla para alma da ispatlanamad?. Yani yasak karar? al?n?rken öne sürülen tüm argümanlar? kendi kurumlar? çürüttü. Bu temelde PKK yasa??, stratejik bir karard?r. PKK yasa?? karar?nda ABD'nin etkisi de yads?namaz. NATO ile olan ili?kiler çerçevesinde hareket edildi. Yine Almanya 90'l? y?llarda s?rf tarihsel nedenlerden dolay?, Do?u Almanya silahlar?n? Türkiye'ye verdi. Bu silahlar?n Kürtlere kar?? kulanmas?na da göz yumdu."

 

'Kamuoyu yanl?? bilgilendirildi'

Selzer, 90'l? y?llarda PKK yasa?? hakk?nda Alman halk?n?n bilinçli bir ?ekilde yanl?? bilgilendirildi?ini de dile getirdi. Kamuoyunun bas?n üzerinden yan?lt?ld???n? söyleyen Selzer, "Bas?na yanl?? bilgi veriliyordu. Örne?in, 1995'te A?a?? Saksonya Eyaleti'nde Anayasay? Koruma Dairesi, 'Almanya'da PKK'nin keskin ni?anc?lar? var' dedi ve panik yaratmaya çal??t?. Bu haber PKK yasa??n?n devam etmesi ve daha radikal olmas?na yard?mc? oldu. PKK'nin uyu?turucu ve silah ticaretiyle gelir sa?lad???, haraç toplad???, insanlara ?antaj yapt???na dair yalan yanl?? haberlerle yasak güçlendirilmeye çal???ld?. Bu haberlerle alg? operasyonu yaratt?. Ama zamanla bu haberlerin hiçbiri ispatlanamad? ve PKK yasa??n?n hiçbir dayana?? kalmad?."

 

'Yasak Kürtleri ma?dur etti'

Selzer her toplumda oldu?u gibi Kürt toplumunda da baz? bireylerin suçlara kar??m?? olabilece?i ancak bunlar?n tümden PKK'ye mal edilmesinin do?ru olmad???n? vurguluyor. Selzer "Bireylerin yanl?? hareketleri PKK'ye mal edildi. O zaman Almanlar?n ya da Türklerin bireysel yapt?klar? eylemler de Alman ve Türk halk?na mal edilsin. Böyle bir yanl?? olabilir mi? PKK yasa??yla birlikte Almanya'da Kürt kurumlar?na ve Kürtlerle dayan??ma içerisinde olan Alman kurumlar?na bask?nlar düzenlendi. Saarbrücken'deki Kürt derne?i bask?n?n?n tan???y?z. PKK yasa??ndan dolay? Kürtler ma?dur edildi. PKK yasa??ndan dolay? birçok Kürt ma?dur edildi. Hala tutuklu ve soru?turmaya tabi tutulan insanlar var. Hala ev bask?nlar? var. Kürtlerle birlikte hareket eden kurumlar ciddi bir devlet bask?s? ya??yor. Bu baz? insanlarda irade k?r?lmas?na neden oluyor. Hem Kürtler de hem Almanlar da" dedi.

 

'Zafer silahs?z kazan?lmad?'

Almanya'da PKK yasa?? bazen çok saçma uygulamalar? da beraberinde getiriyor. Her yöne çekilebilen lastik yasak, Avrupa devletleri ve uluslararas? güçler taraf?ndan çe?itli toplant?lara davet edilen PYD'ye de olumsuz yans?yor. DA?? çeteleri Kobanê'ye sald?rd?ktan sonra Saarbrücken'deki Sparkasse'de Kobanê  ile dayan??ma amac?yla konto aç?ld?. Ancak bu konto hesab? daha sonra banka taraf?ndan kapat?ld?. 

Röder, bu anlams?z uygulamay? ?u ?ekilde ele?tiriyor: "Kapat?lan hesap tüm bu anlatt?klar?m?za somut bir örnektir. Kapatma gerekçesi olarak toplanan parayla silah al?nabilece?i kayg?s? gösterildi. DA?? barbarlar?na kar?? hangi insani yard?mdan bahsediyorlar. Bunlar (DA??'i kast ediyor) silahtan ba?ka neyden anl?yor! Rojava'da kazan?lan zafer silahs?z m? kazan?ld? sanki! Amerika bile PYD'ye silah yard?m? yaparken bu hesab?n kapat?lmas? çok saçma. Bu kararlar?n al?nmas? dahi PKK yasa?? ile alakal?d?r." 

 

'PKK Almanya'da suç i?lemedi'

Röder'e "PKK yasa??n?n kald?r?lmas? için Kürtler neler yapmal?" diye sordu?umuzda cevab? ?u oluyor: "Hiç bir ?ey!" "Nas?l yani" diyoruz, Röder de aç?kl?yor: "PKK yasa??n?n Kürtlerle ilgisi yok. Jeopolitik nedenlerden dolay? al?nan bir karard?r. Yasak, PKK faaliyetlerinden kaynakl? de?il. 20 Kürt'ün otoban? bloke etmesinin PKK ile alakas? nedir ki? Bu tür eylemlerin PKK yasa??na gerekçe olmas? kabul edilemez."

Röder, 90'l? y?llardaki eylemlerden dolay? Alman halk?ndan özür dileyen KCK E?ba?kan? Cemil Bay?k'? da ele?tiriyor: "Cemil Bay?k'?n Alman halk?ndan özür dilemesini do?ru bulmuyoruz. Aç?kças? PKK yasa??n?n kald?r?lmas?ndan sonra bunu Cemil Bay?k'la konu?mak isterdik. Çünkü PKK, Almanya'da herhangi bir eylem yapmam??t?r. Onun için özür dilemesi de do?ru de?il."

 

'Öcalan eylemleri yetersiz'

Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'n?n durumunu Nelson Mandela'ya benzeten Selzer, Kürtlere ise "Öcalan için yeterince eylem yapm?yorsunuz" ele?tirisini yap?yor. 

Öcalan'?n özgürlü?ü için yap?lan eylemlerin çe?itlilik aç?s?ndan k?s?r oldu?unu dile getiren Selzer, "Ortada Nelson Mandela örne?i varken Kürtlerin bunu de?erlendirmemesini bir eksiklik olarak görüyoruz" dedi. Mandela'n?n da Öcalan gibi çok uzun süre cezaevinde kald???n? hat?rlatan Selzer, Kürtlerin Öcalan'a yap?lan haks?zl??? sürekli olarak dünyan?n gündemi getirmesi gerekti?ini söyledi. 

 

'Almanya’n?n Rojava politikas? hatal?'

Almanya'n?n Türkiye'yi k?zd?rmamak ad?na Rojava'y? görmedi?ine dikkat çeken Röder de "Almanya'n?n Rojava'ya yard?m yapmamas?n?n tek nedeni yine Türkiye'dir. Rojava'da PKK endeksli bir ba?ar? Türkiye'nin ho?una gitmez. Almanya, Rojava'ya yard?m yaparak Türkiye'yi gücendirmek istemiyor. Almanya, Türkiye'yi k?zd?rmamak ad?na 'iyi Kürt-kötü Kürt' ayr?m?na gidiyor. Almanya'ya göre Güney Kürtleri, yani Barzani iyi Kürt. Rojava ve Türkiye Kürtleri yani PKK kötü Kürt. Oysa iyi Kürt, kötü Kürt diye bir?ey olamaz. Kürt Kürttür. Almanya bu tutumu tak?n?rken, bizim aç?m?zdan sürpriz ama do?ru olan ise ABD'nin Rojava'ya silah yard?m? yapmas?. Kürtler aç?s?ndan bu çok olumlu. Ayn? ?ekilde 2014 ilk bahar?nda ?srail'in Rojava kantonlar?n? tan?mas? da önemli. "

 

'YPG'ye silah yard?m? yap?lmal?'

Aktion 3. Welt Saar Derne?i'nin iki yöneticisi son olarak Suriye’de DA??'e kar?? durabilen tek güç olan YPG ve YPJ sava?ç?lar?na dünyan?n silah yard?m?nda bulunmas?n? talep etti.

 

ERKAN GÜLBAHÇE/D?LAN AKDO?AN/LOSHA?M AM SEE


Das könnte Sie ebenfalls interessieren

20.03.2023: Aktion 3.Welt Saar e.V. und Saarländischer Flüchtlingsrat e.V. rufen zur kurdischen…

Weiterlesen

Es berichten die Zeitungen der GEW sowie der saarländischen Arbeitkammer

 

Weiterlesen

Aktion 3. Welt Saar e.V. und Saarländischer Flüchtlingsrat e.V. starten zum 29. Jahrestag des…

Weiterlesen